ALGEMENE VOORWAARDEN (KOOP)

Met algemene voorwaarden is het direct duidelijk welke rechten en plichten wij en u (als klant) hebben. U weet meteen waar u aan toe bent. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op GastroMeister.com en HorecaMeister.com, omdat hier een koop tussen bedrijven gesloten kan worden. Als het gaat om leasen, dan gelden er andere voorwaarden, welke ook op LeaseMeister.com van toepassing zijn. Deze voorwaarden staan apart beschreven op onze site.

Artikel 1; Toepasselijkheid van deze voorwaarden

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de uitvoering van alle overeenkomsten tussen GastroMeister, HorecaMeister en/of LeaseMeister (hierna gezamenlijk te noemen: verkoper) en de wederpartij en voorts op alle door verkoper uitgebrachte offertes, al dan niet via haar website/webshop.
1.2 Inkoop- en andere voorwaarden, welke de wederpartij van toepassing verklaart, binden verkoper niet, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk door verkoper zijn aanvaard. Uit de omstandigheid dat verkoper een mededeling van de wederpartij dat deze voorwaarden niet aanvaardt en zijn eigen voorwaarden toepasselijk verklaart, onweersproken laat, mag niet worden afgeleid dat verkoper de voorwaarden van wederpartij aanvaardt. Ook overige dienen afwijkingen van deze voorwaarden uitdrukkelijk met verkoper overeengekomen worden. Indien verkoper schriftelijk akkoord is gegaan met de toepasselijkheid van de afwijkende voorwaarden, blijven, ook al wordt dit niet uitdrukkelijk gesteld, de onderhavige voorwaarden van het overige van kracht. Aan eventuele overeengekomen afwijkingen van deze voorwaarden kan de wederpartij geen rechten voor de toekomst ontlenen.


Artikel 2; Offertes

2.1 Alle offertes van verkoper zijn vrijblijvend, tenzij deze uitdrukkelijk een termijn voor aanvaarding bevatten.

2.2 Indien een offerte van verkoper een vrijblijvend aanbod bevat en dit door de wederpartij wordt aanvaard, heeft verkoper het recht het aanbod onverwijld na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

2.3 Alle bij een aanbod verstrekte informatie en / of specificaties inzake maten, gewichten, capaciteit e.d. gelden altijd bij benadering. Deze informatie en / of specificaties zijn voor verkoper slechts bindend indien verkoper dit uitdrukkelijk schriftelijk heeft bevestigd. Alle bij een aanbod verstrekte gegevens en / of informatie blijft eigendom van verkoper en dient op eerste verzoek geretourneerd te worden.

2.4 De wederpartij draagt het risico van de niet-juiste uitvoering van de door hem bij zijn opdracht of latere wijzigingen van zijn opdracht opgegeven aanwijzingen en specificaties indien deze niet schriftelijk aan verkoper ter kennis zijn gebracht.
2.5 Eventueel later gemaakte afspraken of wijzigingen alsmede (mondelinge) afspraken en / of toezeggingen door ons personeel of namens ons gedaan door onze verkopers, agenten, vertegenwoordigers of andere tussenpersonen, binden ons slechts indien deze door ons schriftelijk zijn bevestigd.


Artikel 3; Prijzen

3.1 Tenzij anders vermeld geschieden alle prijsopgaven onder voorbehoud van prijs-wijziging. 

3.2 Tenzij anders vermeld zijn onze prijzen gebaseerd op de tijdens de offerte respectievelijk orderdatum geldende hoogte van inkoopprijzen, lonen, loonkosten, sociale- en overheidslasten, vrachten, assurantiepremies en andere kosten.
3.3 Tenzij anders vermeld zijn onze prijzen exclusief de aanlegkosten van leidingen alsmede hak-, breek-, metsel-, timmer-, stukadoors-, schilder-, behangers-, herstel- of andere bijkomende werkzaamheden.

3.4 Tenzij anders vermeld zijn onze prijzen exclusief de kosten van het bedrijfsklaar opstellen daaronder begrepen de aansluiting van apparatuur aan de leidingen; gebaseerd op levering af ons bedrijf, magazijn of andere opslagplaats.
3.5 Tenzij anders vermeld zijn onze prijzen exclusief BTW, invoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten.

3.6 Tenzij anders vermeld zijn onze prijzen exclusief de kosten van verpakking, in- en uitlading, vervoer en verzekering.
3.7 Tenzij anders vermeld zijn onze prijzen vermeld in Nederlandse valuta, waarbij eventuele koerswijzigingen worden doorberekend.

3.8 Bij stijging van de kosten van materialen, halffabrikaten of diensten die voor de uitvoering van de overeenkomst nodig zijn, van lonen, van werkgeverslasten sociale verzekering, bij aanzienlijke wijziging in valutaverhoudingen, één en ander nadat de overeenkomst tussen partijen tot stand is gekomen, is verkoper gerechtigd de overeengekomen prijzen dienovereenkomstig te verhogen.


Artikel 4; Levering en levertijd

4.1 Tenzij anders overeengekomen geschiedt levering af ons bedrijf / magazijn. Franco levering geschiedt alleen indien en voor zover dit door de verkoper op de factuur of anderszins expliciet is aangegeven.

4.2 De overeengekomen leveringstermijnen zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet- tijdige aflevering dient de wederpartij derhalve verkoper schriftelijk in gebreke te stellen.
4.3 Verkoper is gerechtigd om te leveren in gedeelten (deelleveranties), welke verkoper afzonderlijk kan factureren; betaling door de wederpartij dient alsdan plaats te vinden overeenkomstig het hierna bepaalde inzake “Betaling”.

4.4 Indien de wederpartij de zaken van de vervoerder aanneemt, geldt zulks als bewijs dat de emballage in goede staat is, tenzij door de wederpartij een aantekening van het tegendeel is vermeld op de vrachtbrief of het ontvangstbewijs.
4.5 Indien de zaken na het verstrijken van de overeengekomen leveringstijd door wederpartij niet zijn afgenomen, staan deze zaken voor zijn rekening en risico ter zijner beschikking opgeslagen. Na een periode van vier (4) weken na het verstrijken van de overeengekomen leveringstijd is verkoper gerechtigd de overeenkomst door middel van een buitenrechtelijke verklaring te ontbinden en staat het verkoper vrij deze zaken te verkopen. De hiermede gepaard gaande kosten en de eventuele minderopbrengst van deze zaken komen voor rekening van wederpartij. De opslagkosten bedragen 8% per maand, te berekenen over de factuurwaarde.
4.6 Voor goederen welke op termijn (is afname voor bepaalde datum) worden geleverd, kan verkoper betaling vooraf verlangen.


Artikel 5; Afwijkingen

5.1 Met betrekking tot de hoeveelheid af te leveren goederen wordt een afwijking van 5% meer of minder toegelaten.

5.2 Met betrekking tot goederen welke speciaal aangemaakt of bestempeld moeten worden, of op andere wijze van een merk- of kenteken moeten worden voorzien is een afwijking van 10% meer of minder toegestaan.
5.3 Gegevens omtrent maten, inhoud, gewicht e.d. gelden slechts bij benadering.
5.4 De eventueel vervaardigde stempels, gravures e.d. welke noodzakelijk zijn voor het opbrengen van een decor, naam of merkteken blijven eigendom van de betreffende fabrikant en worden niet meegeleverd. De vervaardigingskosten worden in rekening gebracht.


Artikel 6; Transport

6.1 Verkoper zal, de aard van de te vervoeren zaken in aanmerking nemend, de meest gebruikelijke route en de meest gebruikelijke wijze van verzending kiezen. Verkoper zal zoveel mogelijk met de wensen van de wederpartij rekening houden. Hierdoor veroorzaakte extra kosten zijn voor rekening van de wederpartij. Voor hieruit voortvloeiende vertraging is verkoper niet aansprakelijk.
6.2 Het transport van de goederen geschiedt in beginsel steeds voor rekening en risico van de wederpartij, zelfs dan wanneer de vervoerder vordert dat op vrachtbrieven, vervoers-adressen e.d. de clausule voorkomt dat alle vervoersschade voor rekening en risico van de afzender zijn.


Artikel 7; Betaling

7.1 Tenzij anders schriftelijk overeengekomen dient de betaling van de door de verkoper toegezonden facturen voor afgeleverde zaken, uitgevoerde werkzaamheden en / of geleverde diensten, zonder enige inhouding, opschorting, korting of schuldvergelijking binnen veertien (14) dagen na factuurdatum te geschieden middels een storting of overmaking op een door de verkoper aangewezen bank- of girorekening.
7.2 Tenzij anders schriftelijk overeengekomen dient de betaling via de website/webshop te geschieden conform de aangeboden betalingsmogelijkheden.
7.3 De verkoper is gerechtigd om, naar zijn oordeel, voldoende zekerheid, contante betaling of vooruitbetaling te verlangen, alvorens tot levering over te gaan of voort te gaan met leveren. Deze bepaling geldt evenzeer indien door verkoper aan de wederpartij krediet is verleend. De eerste levering zal altijd pas geschieden bij vooruitbetaling factuur.
7.4 De vordering tot betaling van al het verschuldigde is in elk geval onmiddellijk opeisbaar bij niet stipte betaling op de vervaldag, indien de wederpartij in staat van faillissement is verklaard, dan wel diens faillissement (al dan niet op eigen aangifte) is aangevraagd, dan wel surséance is verleend, dan wel indien de wederpartij een verzoekschrift bij de rechtbank heeft ingediend strekkende tot toepassing van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, dan wel de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op hem van toepassing is verklaard, hij onder curatele wordt gesteld of een verzoek om zijn onder curatele stelling in behandeling wordt genomen dan wel wanneer enig beslag op de goederen van de wederpartij wordt gelegd, en wanneer de wederpartij overlijdt, in liquidatie geraakt of wordt ontbonden.
7.5 Indien de wederpartij niet binnen de overeengekomen termijn aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan, heeft verkoper zonder enige ingebrekestelling het recht de wederpartij daarvoor een rente in rekening te brengen van 1,0% per maand. Deze rente wordt berekend vanaf de vervaldag waarbij een gedeelte van een maand voor een gehele wordt gerekend. Telkens na verloop van een vol jaar wordt het bedrag waarover rente wordt berekend, vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente.

7.6 Iedere betaling van de wederpartij strekt primair ter voldoening van de door hem verschuldigde interest alsmede van de door ons opgemaakte invorderingskosten en / of administratiekosten en worden daarna in mindering gebracht op de oudste openstaande rekening. 

7.7 Indien na het verstrijken van de betalingstermijn nog geen betaling is ontvangen, is de wederpartij alle door de verkoper gemaakte buitenrechtelijke incassokosten verschuldigd met een minimum van EURO 500,00 exclusief BTW. Indien de verkoper een procedure tegen de wederpartij instelt vanwege het niet nakomen van een verplichting van de wederpartij jegens verkoper, dient de wederpartij aan de verkoper ook alle kosten te vergoeden die de verkoper in het kader van het voeren van deze gerechtelijke procedure maakt. De door de verkoper gemaakte buitenrechtelijke en gerechtelijke kosten omvatten onder andere advocaatkosten.


Artikel 8; Overmacht

8.1 Tekortkomingen van verkoper in de uitvoering van de overeenkomst kunnen niet aan hem worden toegerekend, indien deze niet wijten zijn aan zijn schuld, noch krachtens de wet, overeenkomst of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komen.
8.2 Onder overmacht wordt in ieder geval mede verstaan de omstandigheid dat de verkoper een prestatie van derden, die van belang is voor de door hem zelf te leveren prestatie niet, niet tijdig of niet behoorlijk geleverd krijgt; - stakingen – storingen in het verkeer – overheidsmaatregelen die verkoper hinderen zijn verplichtingen tijdig dan wel deugdelijk na te komen – bovenmatig ziekteverzuim.
8.3 Indien aflevering / afname door overmacht langer dan één maand wordt vertraagd is ieder der partijen onder uitsluiting van verdere rechten bevoegd de verkoopovereenkomst te ontbinden.
8.4 De in artikel 8.3. genoemde termijn van één maand is zoveel korter of langer naarmate één van de partijen aantoont dat naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid ontbinding op een eerder of een later tijdstip geraden is.

8.5 Indien verkoper bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.


Artikel 9; Garantie

9.1 Verkoper is gehouden aan de garantie welke verstrekt wordt door haar fabrikant en/of leverancier. In alle gevallen betreft het hier fabrieksgarantie, waarbij de bepalingen van de fabrikant en/of leverancier leidend en bindend zijn.
9.2 Met inachtneming van hetgeen elders in deze voorwaarden is bepaald, staan wij in voor de deugdelijkheid alsmede de kwaliteit van de door ons geleverde, verwerkte en gebruikte materialen.

9.3 Indien de wederpartij genoegzaam heeft aangetoond of bewezen dat de geleverde zaak (zaken) of de geleverde materialen niet voldoen aan de in het normale verkeer daaraan te stellen eisen, zal verkoper de, als gevolg daarvan ontstane gebreken kosteloos herstellen, tenzij verkoper verkiest de geleverde zaak (zaken) of de geleverde materialen te vervangen. 

9.4 Garantie wordt slechts verstrekt indien en voor zover een garantie schriftelijk is overeengekomen.

9.5 Verkoper zal slechts uitvoering geven aan zijn garantieverplichtingen indien en voor zover de betreffende zaken en / of materialen zich binnen landsgrenzen -én op het vasteland- van Nederland bevinden. Alle eilanden die tot het Koninkrijk der Nederlanden behoren, vallen buiten deze verplichting.

9.6 Op gebruikte apparatuur wordt nimmer garantie verstrekt.

9.7 De garantieverplichting vervalt indien de wederpartij zelf wijziging(en) in of reparatie(s) aan het geleverde verricht of laat verrichten, het geleverde voor andere dan normale (bedrijfs) doeleinden wordt aangewend, dan wel indien de wederpartij het geleverde onoordeelkundig heeft behandeld, gebruikt of onderhouden.

9.8 Indien in het kader van de uitvoering van de garantieverplichting verkoper onderdelen vervangt, of in haar opdracht laat vervangen, worden de te vervangen onderdelen eigendom van verkoper.
9.9 Indien koper het gekochte heeft meegenomen naar het buitenland, is koper gehouden het geleverde op kosten te (doen) bezorgen op het fabrieksadres van verkoper.


Artikel 10; Reclames en retouren

10.1 De wederpartij dient bij aflevering te onderzoeken of de afgeleverde zaken aan de koopovereenkomst beantwoorden.

10.2 Het bepaalde in artikel 4.4. geldt onverminderd.

10.3 De wederpartij kan er geen beroep op doen dat de afgeleverde zaken niet aan de koopovereenkomst beantwoorden, indien hij het onderzoek als bedoeld in artikel 10.1 nalaat of verkoper niet binnen de hierna genoemde termijnen van gebreken schriftelijk in kennis stelt.
10.4 Zichtbare gebreken dienen binnen tien (10) dagen na ontvangst van de zaken, verborgen gebreken onmiddellijk nadat de wederpartij ze heeft ontdekt, doch uiterlijk drie (3) maanden na aflevering van de zaken schriftelijk te worden gemeld aan de verkoper.
10.5 Klachten moeten schriftelijk worden ingediend onder vermelding van de bestelgegevens, factuur-, en vrachtbriefnummers.

10.6 Gereclameerde zaken mogen alleen worden teruggezonden met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van verkoper.

10.7 In geval van gegronde en correct ingediende klachten is verkoper, te zijner keuze, rekening houdend met de belangen van de wederpartij en de aard van de klacht verplicht tot: a. aflevering van het ontbrekende; of b. verlening van een prijskorting; of c. herstel van de afgeleverde zaken; of d. vervanging van de afgeleverde zaken; of e. restitutie van de kostprijs tegen teruggave van de afgeleverde zaken.

10.8 Verkoper zal deze keuze binnen een redelijke termijn na correcte melding van de klacht door de wederpartij doen en vervolgens zijn verplichtingen binnen een redelijke termijn nakomen, bij gebreke hiervan is de wederpartij bevoegd tussen bovengenoemde verplichtingen van verkoper te kiezen.
10.9 Verkoper respecteert en accepteert de wet ‘kopen op afstand’, zoals de wetgever de wet heeft beschreven en bedoeld in de gewijzigde wet de dato 13 juni 2014 (13-06-2014), daarbij opgemerkt dat deze wet bedoelt is voor transacties tussen bedrijven en consumenten, waardoor in eerste aanleg deze niet van toepassing is.
10.10 De wet, zoals beschreven in artikel 10.9 is niet van toepassing als de producten speciaal voor de verkoper besteld dienen te worden.
10.11 Bij retouren dient het geretourneerde in de originele verpakking, ongebruikt en onbeschadigd, voorzien van het verstrekte retournummer/code en op eigen kosten te verzenden. Bij het op de juiste wijze ontvangen retour, wordt het aankoopbedrag - verminderd met 35% (vijfendertigste deel van honderd) - terug gestort op de rekening van de wederpartij, dan wel verrekend bij een volgende aankoop.


Artikel 11; Aansprakelijkheid

11.1 De verkoper is jegens koper uitsluitend op de volgende wijze aansprakelijk: a. voor schade als gevolg van een gebrek in het geleverde is verkoper slechts aansprakelijk voor zover hij hiertegen is verzekerd, dan wel gezien de in de branche geldende gebruiken, verzekerd had behoren te zijn, tot maximaal het bedrag van de verzekeringsuitkering; b. als schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van verkoper of leidinggevende ondergeschikten.
11.2 Overigens is de aansprakelijkheid van verkoper beperkt tot de door koper geleden schade die hier rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van schuld door verkoper. Deze schade komt slechts voor vergoeding in aanmerking indien verkoper hiertegen verzekerd is, dan wel redelijkerwijs, gezien de geldende gebruiken, verzekerd had behoren te zijn, tot maximaal het bedrag van de verzekeringsuitkering.
11.3 De door de verkoper te vergoeden schade zal worden gematigd indien de door koper te betalen prijs niet in verhouding staat tot de door de koper geleden schade.


Artikel 12; Eigendomsvoorbehoud

12.1 De afgeleverde zaken worden eerst eigendom van de wederpartij als deze al datgene heeft gedaan wat verkoper uit hoofde van alle (eerdere of latere) koopovereenkomsten met wederpartij en / of door verkoper in dat kader verrichte diensten of werkzaamheden te vorderen mocht hebben of mocht krijgen, waaronder begrepen vorderingen tot schadevergoeding wegens het niet nakomen van de hier bedoelde overeenkomsten, waaronder rente en kosten alsmede in artikel 12.7. gefixeerde schadevergoeding.
12.2 De wederpartij is binnen redelijke grenzen verplicht zijn medewerking te verlenen bij alle maatregelen die verkoper ter bescherming van de afgeleverde zaken en / of eigendomsrecht op die zaken wil treffen.

12.3 Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is de wederpartij verplicht verkoper onmiddellijk en direct hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen.
12.4 Zolang het eigendomsvoorbehoud geldt is de wederpartij uitsluitend bevoegd tot eigen be- / verwerking of doorlevering van de afgeleverde zaken in de normale uitvoering van zijn bedrijf.

12.5 Na be- / verwerking van bedoelde zaken wordt verkoper (mede)eigenaar van de daaruit gevormde of mede daaruit gevormde zaken en zal de wederpartij deze zaken van rechtswege gaan houden voor verkoper.
12.6 Indien verkoper niettegenstaande het bepaalde in artikel 12.5. niet de eigendom van de door de wederpartij gevormde zaken verkrijgt, zal op deze zaken van rechtswege een al dan niet bezitloos pandrecht op de betreffende zaken ten behoeve van verkoper zijn gevestigd, waaraan de wederpartij nu vooralsdan haar instemming en medewerking verleent.

12.7 Indien de wederpartij zijn betalingsverplichtingen niet of niet-tijdig nakomt of indien gegronde vrees bestaat dat dit zal gebeuren, is verkoper gerechtigd afgeleverde zaken waarop in artikel 12.1. bedoelde eigendomsvoorbehoud rust, de in artikel 12.5. bedoelde zaken, alsmede in artikel 12.6. bedoelde zaken waarop bezitloos pandrecht rust bij de wederpartij of derden, die de zaak voor de wederpartij houden, weg te halen of weg te doen halen. De wederpartij is verplicht hieraan al zijn medewerking te verlenen op straffe van verschuldigdheid van een forfaitaire schadevergoeding ten belope van 10% van het door hem aan verkoper verschuldigde, met een minimum van EURO 230,00 per dag of gedeelte daarvan dat koper in gebreke is met de nakoming van deze verplichting, zulks onverminderd het recht van verkoper op algehele schadevergoeding.

12.8 Verkoper heeft het recht van retentie op alle zich onder haar bevindende zaken van de wederpartij indien de door verkoper verkochte en geleverde zaken (inclusief rente, kosten en schadevergoeding) niet worden betaald, dan wel de wederpartij anderszins niet aan haar verplichtingen jegens verkoper voldoet.


Artikel 13; Toepasselijk recht

13.1 De overeenkomsten tussen verkoper en wederpartij worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht, met uitsluiting van de eenvormige wetten inzake de Internationale Koop van Roerende Lichamelijke Zaken.

13.2 Ter zake van uitleg van internationale handelstermijnen zijn de “Incoterms”, zoals samengesteld door de Internationale Kamer van Koophandel te Parijs, van toepassing.


Artikel 14; Geschillen

14.1 Alle geschillen met betrekking tot de totstandkoming, uitleg en/of uitvoering van de koopovereenkomst, of van nadere overeenkomsten die daaruit mochten voortvloeien, en/of met betrekking tot andere onderwerpen waaromtrent tussen de verkoper en de wederpartij een verschil van inzicht mocht zijn ontstaan, zullen in eerste aanleg worden beslecht door de Rechtbank ’s-Hertogenbosch.
14.2 Een geschil is aanwezig indien één der partijen zulks stelt.